TERMA & SYARAT KEGUNAAN UMUM

tarikh versi 1 Ogos 2018

Selamat datang ke laman web dan aplikasi Discovery Sports Events.

Perkhidmatan ini dikendalikan oleh Discovery Sports Events ( “DSE”, “kami” atau “kita“).

Discovery Sports Events adalah syarikat liabiliti terhad yang berdaftar di England dan Wales di bawah nombor pendaftaran syarikat 4361881 dan nombor VAT GB 792 1320 40.

Pejabat Pendaftaran: 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB.
kenalan yang ditetapkan: Lise Barbé, Legal Director
e-mel: legaldpt@eurosport.com

Kami menganjurkan Perkhidmatan yang boleh diakses dari URL berdasarkan alamat yang disenaraikan dalam Lampiran 1.

  1. TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN AM

Terma dan Syarat Penggunaan ( “GTCU“) General mentadbir akses anda kepada dan penggunaan perkhidmatan komunikasi awam dalam talian diterbitkan oleh DSE, iaitu laman web yang DSE percuma dan aplikasi khusus untuk maklumat sukan yang mengandungi editorial, audio, video, multimedia dan / atau kandungan interaktif, dan pertandingan, di mana berkenaan ( “Perkhidmatan“), tidak kira terminal penerima dan sederhana, format dan cara-cara teknikal untuk, dalam, atau dengan mana Perkhidmatan yang disediakan kepada anda oleh DSE.

Perkhidmatan yang disediakan pada tarikh semakan GTCU ini disenaraikan dalam Lampiran 1 di sini. Senarai ini hanya menunjukkan dan tertakluk kepada perubahan. Anda memahami bahawa Perkhidmatan boleh ditambah, digantung atau dihentikan pada bila-bila masa tanpa notis.

Akses anda dan penggunaan Perkhidmatan ini bersyarat atas penerimaan dan pematuhan anda terhadap GTCU ini. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda tanpa syarat bersetuju untuk terikat oleh GTCU ini.

Kami boleh menyemak semula GTCU ini pada bila-bila masa, mengikut budi bicara kami, untuk menyesuaikannya dengan perubahan yang wujud dalam media baru. Anda boleh menyemak versi terbaru GTCU ini dengan mengklik pautan khusus pada Perkhidmatan kami. Jika anda tidak bersetuju dengan GTCU yang disemak, anda bebas untuk tidak mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan selepas semakan kepada GTCU ini, anda bersetuju untuk terikat dengan GTCU yang disemak.

Terma dan syarat tertentu boleh digunakan untuk Perkhidmatan tertentu, seperti, tetapi tanpa batasan Layanan guna-guna, atau pertandingan jika berkenaan. Dalam kes sedemikian, terma dan syarat khusus adalah tambahan kepada, dan tidak mengecualikan permohonan GTCU ini.

Bawah umur: Sejak Services adalah bertujuan untuk masyarakat secara meluas, ibu bapa dan penjaga yang sah bagi kanak-kanak kecil perlu memantau dan menyelia penggunaan anak-anak mereka daripada Perkhidmatan. Anak di bawah umur tidak dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan tanpa persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah. Khususnya, mereka perlu mendapatkan kebenaran tersebut sebelum membuka akaun pengguna. Persetujuan untuk pengumpulan data peribadi daripada kanak-kanak yang perlu diberi atau diberi kuasa oleh pemegang tanggung jawab ibu bapa

       2. PENDAFTARAN BOLEH UNTUK PERKHIDMATAN TERTENTU

Untuk mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan tertentu, anda perlu mendaftar untuk mereka dengan mengisi maklumat yang diperlukan oleh DSE pada borang pendaftaran (seperti di pusat media daripada laman web DSE atau semasa mendaftar di kejohanan).

Anda mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat yang anda berikan kepada DSE semasa pendaftaran dan pada waktu yang lain adalah benar, tepat, terkini dan lengkap bahawa anda tidak akan mendaftar, atau cuba untuk log masuk, di bawah nama orang lain.

Sebaik sahaja anda telah betul diisi dan menyerahkan borang pendaftaran dan pendaftaran anda telah disahkan oleh DSE, anda akan dapat untuk mengakses Perkhidmatan yang berkenaan dengan log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan anda. Perkhidmatan yang anda tidak akan mempunyai akses adalah mereka yang secara semula jadi mereka memerlukan maklumat lanjut yang akan disediakan (contohnya Perkhidmatan berbayar untuk digunakan, atau pertandingan).

Kami mengesyorkan supaya anda mengekalkan nama pengguna dan kata laluan anda selamat dan tidak berkongsi dengan sesiapa kerana profil itu dicipta menentukan hak dan tanggungjawab setiap pengguna, terhadapnya DSE akan mendapatkan remedi sekiranya berlaku pelanggaran GTCU ini. Anda semata-mata bertanggungjawab untuk kata laluan anda. Anda bersetuju untuk memberitahu DSE tanpa berlengah-lengah dalam kes kehilangan atau kecurian kata laluan anda.

DSE berhak, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu, untuk menyahaktifkan akaun atau hak akses mana-mana orang yang melanggar GTCU ini.

        3.KANDUNGAN PERKHIDMATAN DAN HARTA INTELEK

Untuk membolehkan maklumat dan kandungan yang berharga idea untuk dikongsi bersama dengan cara yang terbaik mungkin, kita mesti melindungi hak-hak mereka yang cukup bersedia untuk berkongsi ciptaan mereka dengan kami.

Kandungan yang kami sediakan kepada anda pada atau melalui Perkhidmatan kami tergolong dalam DSE dan / atau rakan pemberi lesen dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek di bawah undang-undang yang berkuat kuasa dan konvensyen antarabangsa yang berkaitan.

Anda tidak dibenarkan untuk mengeluarkan semula, menyalin, menjual, mengubah suai, semula edit-, berkomunikasi, mengedar atau menggunakan, dalam apa cara sekalipun, kandungan Perkhidmatan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logo, tanda perkhidmatan, tanda dagangan, nama dagangan , gambar, ilustrasi, video, artikel dan kod yang berkaitan dan perisian), secara keseluruhan atau sebahagian, melainkan sebagaimana yang diperuntukkan dalam GTCU ini, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu masuk kami.

Anda boleh melihat dan menggunakan Perkhidmatan dan mencetak salinan tunggal halaman atau bahagian untuk peribadi anda sendiri, dan kegunaan bukan komersil sahaja.

Kami menerima mengarahkan pautan kepada Perkhidmatan, tetapi berhak untuk menghendaki penghapusan mereka jika perlu.

Anda tidak frame mana-mana kandungan daripada Perkhidmatan, atau memasukkan ke dalam laman web, aplikasi, khidmat dalam talian lain atau perkhidmatan audiovisual mana-mana kandungan yang dipaparkan di dalam Perkhidmatan, sama ada dimiliki oleh DSE atau rakan-rakan.

Anda secara peribadi boleh berkongsi kandungan tertentu dengan menggunakan ciri-ciri saham boleh didapati melalui Perkhidmatan.

Tiada kegunaan lain adalah dibenarkan tanpa kebenaran bertulis nyata kami. Untuk mendapatkan keizinan, sila lihat borang kontrak yang ada melalui “les Perkhidmatan”.

     4.LIABILITI DAN JAMINAN

Diberikan dimensi antarabangsa rangkaian Internet, kami mengingatkan anda bahawa anda mesti mematuhi semua peraturan dasar mandatori dan awam memohon di negara tempat tinggal anda.

perkhidmatan kami 

Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan, termasuk semua bahan-bahan dan maklumat yang diperolehi melalui Perkhidmatan, adalah atas risiko anda sendiri. DSE tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan.

Walaupun kami berusaha untuk menawarkan berkualiti tinggi, Perkhidmatan menarik dan mesra pengguna, kami tidak dapat menjamin kepuasan pengguna.

Perkhidmatan kami disediakan “sebagaimana adanya” tanpa apa-apa waranti untuk akses, fungsi atau ketersediaan mereka.

Kami tidak menjamin bahawa maklumat yang ada pada, atau boleh diakses daripada Perkhidmatan kami adalah tepat atau bebas daripada kesilapan, atau bahawa Perkhidmatan atau pelayan yang menjadikan mereka didapati bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Kami tidak bertanggungjawab untuk operasi perisian yang dimuat turun melalui Perkhidmatan dan tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang masalah teknikal menghalang memuat turun perisian tersebut.

Jika anda memuat turun bahan melalui Perkhidmatan, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri, dan DSE tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan kepada, atau kehilangan data yang disimpan pada komputer atau terminal penerima lain. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengambil semua langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi perkakasan anda, data dan perisian daripada terjejas oleh mana-mana virus komputer beredar melalui rangkaian Internet.

iabiliti Kami bagi pelanggaran mana-mana tanggungjawab kami di bawah GTCU ini adalah terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan terus, peribadi dan sebenar atau kerosakan, sehingga mengetepikan ganti rugi bagi kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerugian kewangan, perniagaan gangguan, kehilangan keuntungan atau pendapatan, kehilangan perniagaan atau kehilangan data.

perkhidmatan pihak ketiga

Penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang ditawarkan melalui Perkhidmatan bertanggungjawab sepenuhnya untuk perkhidmatan mereka dan kandungannya. Misalnya:

– Produk yang dibekalkan dan / atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga sebagai balasan untuk pembayaran: Kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti yang berkaitan dengan apa-apa pertikaian yang timbul antara anda dan mana-mana peniaga pihak ketiga dengan siapa anda memilih untuk menjalankan perniagaan. peniaga itu adalah semata-mata bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai bagi produk dan / atau perkhidmatan yang mereka tawarkan kepada pengguna Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, undang-undang dan peraturan mengenai jualan jarak jauh; perlindungan pengguna; iklan palsu atau mengelirukan; harga; dan kepatuhan produk. Anda perlu menyemak dan mematuhi terma-terma dan syarat-syarat jualan dan / atau penggunaan produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan.

– Pertandingan: Anda boleh mengakses pertandingan yang ditawarkan oleh pihak ketiga melalui Perkhidmatan kami. Anda perlu menyemak dan mematuhi peraturan setiap pertandingan individu. DSE tidak akan terlibat dalam apa-apa tuntutan, aduan, prosiding atau pertikaian yang berkaitan dengan pertandingan yang dikendalikan oleh pihak ketiga.

– Pengiklan dan pautan luar: Perkhidmatan boleh dikaitkan dengan, atau dari laman web lain yang tidak berjaya atau diterbitkan oleh DSE. DSE tidak mengawal apa-apa perkara apa-apa maklumat, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman-laman web lain dan menafikan semua tanggungjawab untuk kandungan mereka. Sebagai contoh, pengguna mungkin dapat membeli barangan dan perkhidmatan melalui laman web yang lain, ada yang mungkin melalui peruncit pihak ketiga yang mempunyai hubungan di Perkhidmatan kami. Pengguna juga boleh membuat surat-menyurat dengan atau mengambil bahagian dalam promosi pengiklanan pada Perkhidmatan. DSE sama sekali tidak menyokong pihak ketiga ini dan apa-apa urus niaga tersebut, operasi, surat-menyurat dengan atau penyertaan dalam promosi pihak ketiga, termasuk penghantaran dan pembayaran untuk barangan dan perkhidmatan dan mana-mana terma, syarat, jaminan atau perwakilan lain yang berkaitan dengan apa-apa perkara adalah semata-mata antara pengguna yang berkaitan dan pihak ketiga. EEL tidak bertanggungjawab, kewajipan atau tanggungjawab bagi mana-mana bahagian mana-mana transaksi, operasi, surat-menyurat atau penyertaan.

– Kami tidak bertanggungjawab dan tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan tentang kualiti, prestasi atau kesesuaian apa-apa barang atau perkhidmatan yang dibekalkan atau disediakan oleh pengiklan di Perkhidmatan kami atau perkhidmatan lain yang kami sediakan pautan.

      5.BIDANG KUASA DAN UNDANG-UNDANG

Ini GTCU akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang di United Kingdom. Sebarang perselisihan faham atau pertikaian yang tidak dapat diselesaikan dengan baik hendaklah dirujuk kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa.

LAMPIRAN 1

SENARAI PERKHIDMATAN DITERBITKAN OLEH DSE

sukan laman maklumat percuma:

fiawtcr.com dan variasi bahasa yang berkaitan
fiawtcr.com dan variasi bahasa yang berkaitan
fiawtcr.com dan variasi bahasa yang berkaitan

aplikasi mudah alih percuma:

fiawtcr.com, fiaerc.com dan fimewc.com dan variasi bahasa yang berkaitan dengan mereka, setakat yang boleh diakses pada iOS dan Android